Commissies

Home » Commissies

Binnen de kerk kennen we diverse commissies voor verschillende doeleinden. In de onderstaande lijst staan alle commissies binnen onze kerk vermeld.

Overzicht van de verschillende commissies
Actiecomité
Het actiecomité bestaat al meer als veertig jaar en is opgericht ten tijde van de bouw van de “nieuwe” (huidige) kerk.
Het actiecomité heeft als doel het inzamelen van geld doormiddel van acties, voornamelijk voor verbetering en onderhoud van de kerk. Daarnaast verleent het financiële steun aan het jeugdwerk, de koren, het ouderenwerk en aan diverse goede doelen buiten de gemeente.
Beamercommissie
De beamercommissie verzorgt visualisaties die tijdens de kerkdiensten worden gebruikt.
Daarbij worden liturgieën en andere ondersteunende en informatieve media gebruikt om de kerkdienst te ondersteunen.

Voor nadere informatie of voor verzorging van digitale ondersteuning van de diensten kunt u contact opnemen via het emailadres goedeherderkerkoldebroek@gmail.com of bellen met Gerrit Wessels, telefoonnummer 0525-631046

Bidstond
Eén keer in de 14 dagen word er een Bidstond gehouden.

Deze is altijd op de woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Commissie bijzondere diensten
De commissie bijzondere diensten coordineert diverse bijzondere diensten en organiseert als commissie 5 zangdiensten en 2 praisediensten per jaar.
Groeigroepen
Gemeente Groei Groepen

Op deze pagina’s vind je informatie over de Gemeente Groei Groepen van de Goede Herder kerk in Oldebroek.

Wat is een Gemeente Groei Groep? Een kleine groep (bestaande uit 6 tot max. 15 personen), die maandelijks samenkomt om met elkaar Gods Woord te lezen en het persoonlijke geloof en alledaagse dingen te delen. Deze kringen heten Gemeente Groei Groepen (GGG`s).

De drie G`s staan voor samen willen groeien:

 • Groeien in geloof: op ontdekkingsreis gaan in de bijbel en ontdekken wat de bijbel ons vandaag te zeggen heeft.
 • Groeien in gemeenschap: het gaat er niet alleen om wat je víndt van iets, maar om wie je bént. We mogen God ontmoeten, maar ook elkaar! We praten niet alleen over het weer of de vakantie, maar over wat er leeft in je hart.
 • Groeien in getal: de GGG wil een open groep zijn: niet een kliekje gelijkgezinden die het met elkaar eens zit te zijn, maar een open groep, waar iedereen welkom is die het avontuur van de zoektocht durft mee te beleven.

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het dus gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren. Het is geweldig als gemeenteleden intensief met elkaar meeleven, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof rond een open Bijbel.

Is er materiaal? Tijdens de avonden denken we met elkaar na over een bepaald thema aan de hand van een programma. De opbouw van de programma’s is als volgt:

 • Wat vindt u van het onderwerp?
 • Wat zegt de bijbel over dit onderwerp?
 • Wat kunnen we in de praktijk van ons leven met dit onderwerp?

Waar en wanneer wordt het gehouden? De eerste christenen kenden geen kerkgebouwen. Gemeenteleden kwamen in hun huizen bij elkaar. De sfeer in de huiskamer is anders dan in de grotere kerkzaal. Waar in de kerk de prediking vaak een centrale plaats inneemt, neemt in de kring het onderlinge gesprek een centrale plaats in.

We ontmoeten elkaar op een ontspannen manier. Je mag gewoon jezelf zijn. Niet vromer dan je bent, niet (on-)geloviger dan je bent. Misschien zou je het een gezamenlijke zoektocht mogen noemen naar de betekenis van de bijbel en het geloof voor ons in deze tijd. Wat is het doel? Het zou geweldig zijn als we in onze gemeente konden ontdekken, dat het aantal Gemeente Groei Groepen steeds verder toeneemt. Wat een uitdaging om in deze tijd een groeiende kerk te zijn! Er zijn voorbeelden van andere gemeenten, waar tientallen GGG’s draaien! Het is ook een avontuur om te ontdekken, hoe je betrokken raakt bij een aantal mensen. Er groeien vriendschappen! Tegenover de eenzaamheid in de wereld mag de kerk immers de ‘gemeenschap’ aanbieden!? Ons verlangen is, dat de GGG ook het leven van de kerk als geheel zal stimuleren.

Wie is er verantwoordelijk voor? De kerkenraad draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid. Maar het is vooral ook een gezamenlijk avontuur: want elke deelnemer is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de ontmoetingen. Iedereen mag iedereen meenemen naar de bijeenkomsten.

Hoeveel Groeigroepen kent onze Goede Herderkerk? In onze kerk zijn er momenteel 4 Gemeente Groei Groepengroepen. Ook u zou daar bij mogen zijn. Diverse gemeente leden gingen u voor en zien uit naar nieuwe deelnemers.

 

Locatie: Bij een lid van de groeigroep thuis.

Wanneer: 1x per maand op zondagavond

Hoe laat: van 20.00 uur tot ± 22.00 uur

 

Interesse? Heb je interesse om deel uit te maken van een GGG of heb je vragen hierover dan kan je mailen naar: Derkje Schreuder schr1146@planet.nl

 

Jeugddienstcommissie
Regelmatig worden er in de kerk jeugddiensten gehouden welke worden georganiseerd door de jeugddienstcommissie.

Deze commissie bestaat uit een aantal jongeren, een jeugdouderling en de dominee.

Wij denken als kerk, dat we voor de verschillende leeftijdscategorieën binnen onze jeugd iets te bieden hebben.

Samen kunnen we op deze manier onze jeugd wegwijs maken in het geloof en ze God’s liefde laten ontdekken.

Koffieochtend
Ruim een jaar geleden is er een begin gemaakt met een vaste koffieochtend voor alle leden van onze kerk.

Op de laatste woensdag van de maand komen 15 tot 20 gemeenteleden bij elkaar voor het maken van een praatje.

Het is leuk om elkaar ook eens op een andere manier te leren kennen. Er is geen programma en de deur staat open voor iedereen.

Loco groep

Al vele jaren wordt er op zondagmorgen een kerkdienst uitgezonden via de Loco omroep. Ook onze kerk werkt hier al heel lang aan mee.

Rondom de kerkdienst, die om 9.30 uur begint maken wij een programma met veel zang, muziek en gedichten.

Er is ook een kinderverhaal met een prijsvraag . De oplossing van die prijsvraag kunnen de kinderen na 11.00 uur doorgeven aan de Loco studio.

‘S Avonds tussen 19.00 en 20.00 uur is er het Loco programma “Een uur actief geloven”.

In dit programma hebben we altijd gasten zoals iemand van een commissie, koor, of iemand die wat komt vertellen over het werk of activiteiten die in de kerk te doen zijn, ook andere gasten die wat te vertellen hebben zijn welkom.

Wij willen hier graag mee door gaan en graag uw ideeën of nieuws in onze uitzending laten horen.

Kom het bij ons in de studio vertellen.

Onze Locogroep bestaat uit Anneke van de Kubbe, Johan Tanghe, Jan van de Pol, en Henri Nagelhout heeft de techniek in de kerk samen met Bart van de Hoek.

Wilt u wel een keer in actief geloven vraag het ons.

Missionaire werkgroep

Missionaire werkgroep

Het doel van de Missionaire Werkgroep is zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de boodschap van God om elkaar lief te hebben en te ondersteunen.

En meegeven dat, hoe fout het soms ook gaat in je leven, je altijd weer welkom bent bij God!

We vergaderen zo’n 5 keer per jaar, waarbij de voorzitter de opening en de leden (dit is vrijwillig) de sluiting verzorgen.

 

De jaarlijkse activiteiten zijn:

 • Voorjaarsactie voor een project en de najaarsactie voor bijdrage aan quotum
 • Beheer verjaardagbusjes, de opbrengst gaat naar projecten en acties
 • Open deur Schapenmarkt
 • Verzorging 2 welkomstdiensten
 • Vertegenwoordiging Loco
 • Deelname aan Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek
  • 2 x per jaar deelname aan gezamenlijke dienst
  • 1 x per maand verzorging kerkdienst landgoed ’t Loo
  • Bezorging kersteditie
  • Bemensen kraam Broekermarkt
  • En deelname aan verdere activiteiten
 • Bezorging Vandaar (het blad komt 4 x per jaar uit en geeft informatie over zendingsprojecten). Aanmelden bij Marjan benvandijk21a@hetnet.nl of 06 12931035.

 

Leden Missionaire Werkgroep:

 • Johan Tanghe, voorzitter
 • Neeltje Tanghe
 • Hennie van Hattem
 • Mw. Boonenberg-Schuld
 • Henk Blaauw
 • Jan van de Pol
 • Annie van de Pol
 • Anneke van de Kubbe
 • Marjan van Dijk, secretariaat
Paascommissie

De Paascommissie bereidt de diensten voor de Stille Week en Pasen voor. In deze commissie hebben de predikant zitting en een aantal gemeenteleden. Vanaf januari komen ze een aantal avonden samen en maken ze de liturgie voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen.

Met Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal.

Ook maakt de commissie een uitnodiging met de data en de aanvang van de diensten die alle gemeenteleden ruim een week voor Pasen krijgen thuisbezorgd.

Stuurgroep

Motivatie, de kernzin uit onze visie vormgeven doormiddel van:

– adviezen geven die richtinggevend zijn voor de Kerkenraad en andere leidinggevenden

– betrokkenheid/binding/gemeenschapszin bij onze gemeente te creëren van zowel de leden van onze gemeente inclusief de randkerkelijken en buitenkerkelijken.

Wij doen dit vanuit de overtuiging dat wij samen sterker staan en de kracht halen uit onze lijn naar boven met God, om de lijn naar binnen ( met elkaar als gemeente ) te verstevigen. Wij zijn van mening dat als wij samen activiteiten ontplooien dit de betrokkenheid naar elkaar ten goede komt.

Als gemeente de liefde van God uit stralen en een voorbeeld zijn voor onze omgeving is onze missionaire opdracht.

Stichting interkerkelijk ouderenwerk
Deze stichting komt samen in onze kerk.

De data worden in de huis aan huis krant en de nieuwsbrief gezet. Er wordt met elkaar koffie en thee geschonken, gezongen, uit de Bijbel gelezen en gebeden.

Het zijn leerzame en ontspannende middagen waarbij ook een spreker aanwezig is.

Er is een samenwerking met onze dorpsgemeente Luctor et Emergo en de Vrij Evangelische gemeente.

Toerustingswerkgroep

Het doel van deze werkgroep is:

samen nadenken, praten, organiseren en stimuleren van het toerustingswerk binnen de Gereformeerde Kerk van Oldebroek.

 

Met toerustingswerk wordt bedoeld:

– samen met gemeenteleden lezen in de Bijbel en nadenken en praten over het geloof

– Gemeenteleden zich meer betrokken laten voelen bij de Gereformeerde Kerk van Oldebroek

Op deze manier wil de TWG het samen-gemeente-zijn uitdragen.

 

Een aantal activiteiten die de TWG op dit moment organiseert zijn:

– Koffie drinken na de dienst (1e zondag van de maand)

– Meewerken aan de startzondag.

Vakantie bijbel Week
De Vakantie Bijbel Week is een activiteit die in de zomervakantie voor álle kinderen van 4 t/m 16 jaar wordt georganiseerd, kerkelijk of niet kerkelijk. Een interkerkelijke stuurgroep bereidt deze week voor.

Het doel is om de kinderen de blijde boodschap mee te geven en hen iets te laten proeven van de blijheid van het geloof en de goedheid van onze Here God. Er wordt geknutseld Bijbelverhalen verteld, spelletjes gedaan en er wordt gespaard voor een goed doel. In de regel wordt de VBW gehouden in de laatste week van de basisschoolvakantie met elk jaar een thema.

Vrouwengespreksgroep 'Wees een zegen'

De Vrouwengespreksgroep komt één keer per maand bij elkaar op de derde maandag van de maand.

Iedereen, jong of oud, is van harte welkom.

Samen zingen, bidden, Bijbel lezen en onderwerpen bespreken, samen met Gods woord bezig te zijn, is een fijne manier van bij elkaar zijn en schept een band.

Af en toe worden er dia’s of een film getoond of een spreker(ster) uitgenodigd.

Werkgroep Hongarije

HET KINDERTEHUIS 

“Saint Elisabeth Healthcare Children’s Home”

P1060083

Het is een tehuis met ongeveer 150 bewoners van +/- 15 tot +/- 65 jaar. Dus eigenlijk is het niet speciaal een kindertehuis.

Van deze 150 bewoners krijgen ongeveer vijftig gehandicapten met enige regelmaat bezoek van ouders of familieleden, maar velen krijgen nooit of nauwelijks bezoek.

De bewoners zijn geestelijk en/of lichamelijk gehandicapt.

De doelstelling van het tehuis is: een thuis te zijn voor de bewoners, vooral voor de wezen, die niemand meer achter zich hebben staan.

Het tehuis is net in staat om voor alle bewoners in de dagelijkse behoefte te voorzien, voor de extra’s zijn ze volledig afhankelijk van giften en inkomsten uit/of sponsoring.

 

WAAR LIGT IPOLYTÖLGYES?

Ipolytölgyes ligt in het noorden van Hongarije, net tegen de grens met Slowakije, iets boven Budapest.

De regering stopte vroeger de gehandicapten en ouderen het liefst zover mogelijk weg. Vandaar dat het tehuis in een heel klein dorpje ver buiten de grote steden en dorpen ligt.

werkgroep hongarije maart 2011 ( 700* )

HET BEGIN VAN DE CONTACTEN

Sinds 1999 hebben we als gemeente al contact met dit tehuis en werd het eerste goederentransport weggebracht. De Missionaire Werkgroep heeft al diverse jaren een kledingactie gehouden.

Vanaf 2001 zijn wij voor de eerste keer vertrokken met een groep jongeren en iets oudere gemeenteleden om daar diverse werkzaamheden te doen en ook goederen weg te brengen.

En de jaren daarna telkens voor één of twee werkweken.

 

ACTIVITEITEN

Elk jaar organiseren we een aantal activiteiten om geld bijeen te verzamelen voor het kindertehuis.

– In mei organiseren wij de veiling op de boeldag.

– In het najaar organiseren we een dropping voor jong en oud.

– In februari houden wij een stamppottenbuffet.

– ook zijn er een aantal gemeenteleden die work-shops en etentjes geven.

 

Met dit geld zijn de laatste jaren veel goede dingen gedaan, zoals kleding en ondergoed voor de kinderen, douchebrancards, tilliften, naaimachines, grasmachine, onderhoudskosten, maar bovenal de mogelijkheid om eens iets extra’s te doen met de bewoners.

 

Naast dit kindertehuis ondersteunen we ook de kerkelijke gemeenschap van het dominees echtpaar Sandor en Judith Isco in het dorpje Mytne Ludány in Slowakije en met regelmaat  projecten waar we als gemeente van de Here God mee bezig zijn.

Wij staan ook open om andere actuele goede doelen te ondersteunen.

 

WERKWEEK

Eén maal per jaar gaan we met een groep naar het kindertehuis. Om te klussen, maar ook om wat aandacht aan de kinderen te geven.

De werkweek is de laatste tijd wat veranderd qua invulling. Waar voorheen de nadruk lag op het klussen, ligt dit nu meer op de aandacht aan de bewoners en het maken van uitstapjes, wat anders niet mogelijk is voor hen en waar ze erg van genieten.

Ook proberen we eenmaal per jaar een aantal personeelsleden naar Nederland te laten komen om de band met hen te versterken en hen een uitstapje te geven.

100_2458