Kerkenraad

Predikant | Ds. T.J.S. van Staalduine

Ouderlingen

Mw. S. Wessels-Stouwdam
Pastoraatteam: Wijk 1
Aftredend: 2025
Dhr. H. Blaauw
Pastoraatteam: Wijk 2
Aftredend: 2025
Mw.E.de Groot-den Boer
Pastoraatteam: Wijk 3
Aftredend: 2025
Dhr. T.J. van Bruchem
Pastoraatteam: Wijk 3

 
Dhr. W. de Groot
Pastoraatteam: Wijk 4
Aftredend: 2024

 

 

 

 

Dhr. A.B.M. van der Kubbe

PASTORAATTEAM:  WIJK 5
AFTREDEND : 2024
Mw. J.G. de Groot-Docter
Pastoraatteam: Wijk 4
Aftredend: 2024
Mw. J.I. van de Kubbe
Pastoraatteam: Wijk 5
Aftredend: 2024

Ouderling zonder wijk

Mw. D. Schreuder-Baan

JeugdOuderlingen

Dhr. R. Labots
Wijk 1-5
Aftredend: 2024
Mw. H. Nagelhout
Wijk 6-10
Aftredend: 2024

PASTORAAL MEDEWERKSTER JEUGD

Mw. G.J. Kwakkel– Veldkamp

Ouderling Kerkrentmeesters

Dhr. J. van de Weg
Aftredend: 2024
Dhr. H. Zoet

Moderamen Kerkenraad

Preses | Dhr. W. Kwakkel
Scriba | Dhr. L. de Groot

Predikant / Ds. T. J. S. van Staalduine

Voorzitter Diaconie | Dhr.  R.F. Sie
Voorzitter Kerkrentmeesters |
Dhr. J. van de Weg

Afvaardiging Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters |
Dhr. J. van de Weg
Missionaire Werkgroep |
Dhr. W. Kwakkel
Commissie Bijzondere diensten |
Dhr. A.B.M. van der Kubbe
Werkgroep Hongarije |
Dhr. W. Kwakkel
Jeugdteam |
Jeugdouderling
Diaconale classis |
Dhr. H. Schoonhoven
Kerk en school |
Ds. T.J.S. van Staalduine
Groeigroepen |
Dhr. W. de Groot
Diaconaal Platform |
Dhr. R.F. Sie
Verpleeghuis “Het Baken”|
Dhr. G. Immeker & Mw. M. Immeker

Vergaderingen Kerkenraad

De kerkenraad vergadert als regel elke eerste maandag van de maand om 19.30 uur in de grote zaal van de kerk. Indien de agenda dit toelaat wordt extra aandacht besteed aan bezinning. Tijdens deze bezinning praten we en denken we na over een bepaald Bijbelgedeelte of onderwerp.


Een week voor de kerkenraadsvergadering komt het moderamen bijeen. Dan wordt de kerkenraadsvergadering voorbereid en de agenda en de lijst met ingekomen stukken opgesteld. Brieven ter behandeling dienen tijdig, zo mogelijk voor de moderamenvergadering, te worden ingediend bij de scriba. Sinds 2015 werken met vijf pastorale teams Deze vergaderen enkele keren per jaar per jaar samen met het moderamen, om de ins en outs van de pastoraatteams bij te praten.


Schriftelijke rapportages van commissies of groepen dienen uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering te worden ingediend bij de:

Ouderling classisvergaderingen

Als ouderling met de speciale opdracht het bezoeken van de classisvergaderingen is benoemd:

Dhr. H. Schoonhoven

Het werk van de coördinator

Bij het zoeken naar nieuwe ambtsdragers blijkt vaak dat er veel mensen zijn die deze taak niet op zich willen nemen omdat ze deze te groot en belastend vinden maar dat ze wel een deel van de taak willen doen. Er is behoefte aan “gavengerichte” werkzaamheden. Als oplossing zijn er wijkteams samengesteld waarin de ouderling samen werkt met pastorale medewerkers, wijkdames, ouderenbezoekers e.d. met de voordelen dat de taken binnen het team worden verdeeld waardoor de ouderling niet alleen voor alle taken staat die er binnen een wijk uitgevoerd moeten worden.

 

Doordat er nu meer mensen binnen een team werkzaam zijn is het noodzakelijk dat er iemand is die deze taken coördineert en dat is de taak van de coördinator.

 

De coördinator heeft o.a. de volgende taken:

  • Coördineert of verdeelt in overleg met de ouderlingen en pastorale medewerkers de huisbezoeken;

  • Organiseert en coördineert activiteiten in de wijk zoals groothuisbezoek en wijkavonden;

  • Bereidt de vergaderingen van zijn wijkteam voor en houdt het team op sterkte door bij een vacature te zoeken naar nieuwe medewerkers;

  • Neemt deel aan de het periodiek overleg met het moderamen en overlegt met de andere coördinatoren om ideeën en taken op elkaar af te stemmen;

  • Blijft oog houden voor de speerpunten die de kerkenraad en het team heeft bepaald en stuurt waar nodig bij. De coördinatoren van de wijkteams zijn:

Wijk 1 | Mw. J. Labots-van Drent
Wijk 2 | Dhr. W. Bultman
Wijk 3 | Mw. I. Klompmaker &
dhr. R. Klompmaker
Wijk 4 | Mw. A. Buys–Visser

Wijk 5 | Mw. G. van Loo-Boonenberg &
Mw. J.C. Snoek-de Waard
Wijk 20 | Dhr. W. Kwakkel

Ouderenbezoekers

Ouderenbezoekers blijven hun eigen mensen bezoeken over de wijken heen. Daarom staan zij hier vermeld en niet bij de wijkindeling.

 

De volgende mensen zijn alleen ouderen bezoeker:

Mw. T. Hardlooper-Koele
Mw. B. Heerdink-Knol
Mw. K.B. Stevens-van den Brink
Dhr. R.L.A. van Zanden
Mw. R. van Loo-Schoonhoven
Mw. J. van Zanden-Doorneweert
Mw. J. Jonker-van ‘t Hof
Dhr. A. Kolkman
Dhr. A. van der Beek
Mw. M. Wieberdink-Rooiman
Mw. J. van Schie -Groenheyde
Mw. J. van den Hoek-Bultman

Wilt u zich aanmelden als Ouderenbezoeker, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van uw wijk.